Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Twee surveillerende politieagenten op straat

Afsluitend onderzoek naar de vorming van de nationale politie

Via halfjaarlijkse rapportages informeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) sinds 2013 de minister, de Tweede Kamer, stakeholders en publiek over de actuele stand van zaken van de reorganisatie van de nationale politie (NP). Eind 2017 is de vorming van de NP naar verwachting een feit. De Inspectie doet op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie een afsluitend onderzoek naar de stand van zaken na deze reorganisatie.

Vooraf geformuleerde ambities versus situatie eind 2017

Het onderzoek zet de ambities die vooraf zijn geformuleerd af tegen de situatie eind 2017. Hierbij bouwt de Inspectie voort op de bevindingen uit eerdere voortgangsonderzoeken.

Gebiedsgebonden politiezorg en contact met de burger als afbakening

De Inspectie onderzoekt de doelstellingen en ambities vanuit de taakuitvoering van de nationale politie. Hierbij kiest de Inspectie als eerste afbakening een onderwerp dat dicht bij de burger ligt en waar de burger veel contact heeft met de politie: de gebiedsgebonden politiezorg (GGP). De GGP is een politietaak die raakt aan de veiligheid in woonwijken.

De onderzoeksopzet is beschreven in een plan van aanpak.

Zie ook