Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Laatste update: 21 november 2017

Asiel en migratie

 • Knelpunten in het vertrekproces van vreemdelingen
  Het vertrekproces van vreemdelingen zonder verblijfsrecht staat in dit onderzoek centraal. De Inspectie onderzoekt de oorzaken van de knelpunten bij de terugkeer van zogenoemde vertrekplichtige vreemdelingen.
 • Sociale veiligheid van kwetsbare vreemdelingen in asielzoekerscentra
  Voor de sociale veiligheid is het van belang dat personen zich veilig voelen en geen incidenten meemaken of zien gebeuren zoals lastig vallen, pesten, uitschelden, bedreigen, discriminatie, geweld, diefstal en andere vormen van ongepast gedrag. De Inspectie doet onderzoekt naar de wijze waarop de sociale veiligheid in asielzoekerscentra is gewaarborgd en welke aandacht daarbij is voor kwetsbare asielzoekers.

Jeugd

 • Onderzoek naar samenwerking tussen Halt en ketenpartners
  In dit onderzoek beoordelen de inspecties VenJ en Jeugdzorg de samenwerking met de politie, de wijze waarop Halt omgaat met de verwijzingen door de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en de doorverwijzing door Halt naar zorgverleners.
   
 • Onderzoek naar jeugdreclassering
  Aanleiding is de invoering van de Jeugdwet, waardoor er een ontwikkeling gaande is waarbij medewerkers van gecertificeerde instellingen zowel op jeugdbescherming als jeugdreclassering worden ingezet. De Inspectie ziet als risico dat deze generalisatie ertoe kan leiden dat er onvoldoende aandacht is voor het strafrechtelijk kader van de jeugdreclassering. 

Nationale veiligheid

 • Incidentonderzoek na de orkanen Irma, José en Maria op de BES-eilanden
  Op de eilanden is de rampenstructuur opgeschaald vanwege respectievelijk de storm Bret op Bonaire en de orkanen Irma, Jose en Maria op Sint Eustatius en Saba. De ervaringen opgedaan tijdens deze incidenten kunnen laten zien hoe de rampenbestrijding op de eilanden in de praktijk heeft gefunctioneerd en laten zien hoe de voorbereiding op rampen en crises zich verhoudt tot daadwerkelijk optreden.
   
 • Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio
  De Inspectie ontvangt regelmatig signalen over de repressieve brandweerzorg (dit is onder andere het blussen van branden en het verlenen van hulp, bijvoorbeeld bij ongevallen).Deze signalen zijn voor de Inspectie aanleiding om te onderzoeken in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio voldoet aan de geldende wetgeving en regelgeving.
   
 • Nulmeting van de repressieve brandweerzorg in Caribisch Nederland
  Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN). Het BKCN is gelijktijdig met de wijziging van de status van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2010 gevormd. Voor 2010 kende elk eiland een eigen lokale brandweer. De Inspectie doet voor het eerst onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg op de drie eilanden.

Politie

 • Afsluitend onderzoek naar de vorming van de nationale politie
  Eind 2017 is de vorming van de nationale politie naar verwachting een feit. De Inspectie doet op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie een afsluitend onderzoek naar de stand van zaken na deze reorganisatie.
   
 • Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB)
  Met dit onderzoek wil de Inspectie inzicht krijgen in (de werking van) de maatregelen die zijn genomen, om binnen de DBB tijdig te signaleren en/of te bestrijden als medewerkers zich schuldig maken aan integriteitsschendingen. Op basis van dit inzicht wil de Inspectie kunnen bepalen of het samenstel aan maatregelen zodanig robuust is, dat een effectieve en tijdige aanpak mogelijk is.
   
 • Onderzoek politieopleidingen 2017
  Goed politieonderwijs speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politiefunctionarissen. In 2017 onderzoekt de Inspectie de kwaliteit van vijf politieopleidingen: Dienst Speciale Interventies, Rijopleiding initieel, Leergang wijkagent, Kerninstructeur Identiteitsvaststelling, Medewerker Real-Time Intelligence Center.
   
 • Tweede onderzoek verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid OM
  De Inspectie gaat een vervolgonderzoek doen naar de afname van celmateriaal bij DNA-veroordeelden en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen door meerdere organisaties in de strafrechtketen. Op deze twee punten constateerde de Commissie Hoekstra in de zaak ‘Bart van U.’ medio 2015 diverse tekortkomingen en namen de verschillende organisaties daarop verbetermaatregelen.

Sanctietoepassing

 • Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg, Aventurijn
  De minister van Veiligheid en Justitie, de heer S.A. Blok, heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting gevraagd onderzoek te doen naar de feiten en gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg, onderdeel van GGZ aanbieder Aventurijn. Dit naar aanleiding van de tragische dood van Anne Faber.
   
 • Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen en De Woenselse Poort maken stappen in realisatie verbetertraject - Vervolgonderzoek De Woenselse Poort
  De Inspectie voerde in 2016 een incidentonderzoek uit en concludeerde toen dat er sprake was van een onveilig leefklimaat en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort. Verbetertraject gestart. Vier vervolgbezoeken om voortgang van het verbetertraject te volgen.
   
 • Kwaliteit taakuitvoering gevangeniswezen
  Binnen het gevangeniswezen vonden de laatste jaren diverse ingrijpende veranderingen plaats ten gevolge van een afnemende capaciteitsbehoefte en bezuinigingen. Onder andere deze veranderingen geven de Inspectie aanleiding om nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de taakuitvoering van het gevangeniswezen, gericht op drie geselecteerde risicovolle thema’s: de personeelsbezetting, de borging van de interne veiligheid en de omgang met gedetineerden.
   
 • Incident Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden
  Op 3 februari 2017 vindt er in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden een ernstig incident plaats. Een tbs-gestelde valt een medewerker aan en steekt deze meerdere malen met een schaar. De medewerker overlijdt twee dagen later. De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doen gezamenlijk onderzoek naar deze fatale gebeurtenis.
   
 • Arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen
  Voor het eerst onderzoekt de Inspectie het arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen. De Inspectie VenJ ontving signalen die wijzen op mogelijke knelpunten binnen de uitvoering van het arrestantenregime. Om hier meer zicht op te krijgen voerde de Inspectie een oriënterend onderzoek uit.

Overig